wpeE.jpg (1599 bytes)wpeD.jpg (1987 bytes)Russian Anthem

 

Russian  Transliteration  English translation
Россия священная наша держава,
Россия любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава
Твоё достоянье на все времена!
 
Rossiya svyashchennaya nasha derzhava,
Rossiya lyubimaya nasha strana.
Moguchaya volya, velikaya slava
Tvoyo dostoyanye na vse vremena!
Russia our holy nation,
Russia our beloved country.
A mighty will, great glory
These are yours for all time!
Припев
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Pripev
Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Bratskikh narodov soyuz vekovoy,
Predkami dannaya mudrost narodnaya!
Slav'sya, strana! My gordimsya toboy!
Refrain
Be glorious, our free Fatherland,
Age-old union of fraternal peoples,
Popular wisdom given by our forebears!
Be glorious, our country! We are proud of you!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая
Хранимая Богом родная земля!
Ot yuzhnykh morey do polyarnogo kraya
Raskinulis' nashi lesa i polya.
Odna ty na svete! Odna ty takaya
Khranimaya Bogom rodnaya zemlya!
From the southern seas to the polar lands
Spread our forests and fields.
You are unique in the world, one of a kind
Native land protected by God!
Припев Pripev Refrain
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Shirokiy prostor dlya mechty i dlya zhizni.
Gryadushchiye nam otkryvayut goda.
Nam silu dayot nasha vernost' Otchizne.
Tak bylo, tak yest' i tak budet vsegda!
Wide spaces for dreams and for living
Are opened for us by the coming years
Our loyalty to our Fatherland gives us strength.
Thus it was, thus it is and always will be!
Припев Pripev Refrain

     

 

Soviet Anthem

1977 Version

     
1.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

2.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ
3.
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

ПРИПЕВ

1.
Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

PRIPEV:

Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot!
Partiya Lenina sila narodnaya
Nas k torzhestvu kommunizma vedyot!

2.
Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin veliky nam put' ozaril,
Na pravoye delo on podnyal narody,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

PRIPEV
3.
V pobede bessmertnykh idey kommunizma
My vidim gryadushcheye nashey strany,
I krasnomu znameni slavnoy otchizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

PRIPEV

1.
Unbreakable Union of freeborn Republics,
Great Russia has welded forever to stand!
Created in struggle by will of the peoples
United and mighty, our Soviet land!!


CHORUS:

Glory to our great Motherland, mighty and free,
Bulwark of people, in brotherhood strong!
Party of Lenin, the strength of the people
To Communism's triumph lead us on!

2.
Through tempests the sun rays of freedom have cheered us,
Along the new path where great Lenin did lead!:
To a righteous cause he raised up the people he raised up the peoples,
Inspired them to labour and valorous deed!!


3.
In the victory of Communism's deathless ideal,
We see the future of our dear land,
And to her fluttering scarlet banner,
selflessly true, we always shall
 

1944 Version

     
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

ПРИПЕВ:
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!
Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus!
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

PRIPEV:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Druzhby narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!
Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin veliky nam put' ozaril,
Nas vyrastil Stalin na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

PRIPEV:
Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
Schast'ya narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot!
My armiyu nashu rastili v srazhen'yakh,
Zakhvatchikov podlykh s dorogi smetyom!
My v bitvakh reshayem sud'bu pokoleniy,
My k slave Otchiznu svoyu povedyom!

PRIPEV:
Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
Slavy narodov nadyozhny oplot,
Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
Pust' ot pobedy k pobede vedyot
Unbreakable Union of freeborn Republics,
Great Russia has welded forever.
created by will of people
One, the mighty Soviet Union!

Chorus:
Be glorious, our free Fatherland,
Friendship of Peoples reliable bulwark!
Banner of the Soviet, the national flag
Suppose from one victory to lead!
Through tempests the sun of freedom shined on us,
And the great Lenin illuminated our path to freedom
Stalin brought us up - on loyalty to the people,
He inspired us to labor and heroism!

Chorus:
Be glorious, our free Fatherland,
Happiness peoples reliable bulwark!
Banner of the Soviet, the national flag
Suppose from one victory to lead!
We brought to our army in battles.
Invaders despicable the way you dare!
We are in battle decides the fate of generations,
We are the glory of the Fatherland her on!

Chorus:
glorious, our free Fatherland,
Glory peoples reliable bulwark!
Banner of the Soviet, the national flag
Suppose from one victory to lead!